Ch - Samoems Shafquat
Samoems Sinhue
Ch - Samoems Srutakirti (Int.)
Ch - Samoems Sarkis (Int)
Ch - Samoems Sharakhana (Dut CH)
Ch - Samoems Schmuz Bey (Int )
Ch - Abrisa Von Felsenkeller (BIS Int)
Ch - Samoems Schmuz Bey (Int )
Ch - Abrisa Von Felsenkeller (BIS Int)
Ch - Samoems Shamsi Nirari (Dut Int Neth CH)
Ch - Saliha Deianira RCC (Dut Int Ger CH)
Ch - Samoems Sakbar Walad
Ozawiya de Shiram
Ch - Samoems Sakbar Walad
Saliha Durrani
Ch - Samoems Sakbar Walad
Ozawiya de Shiram
Ch - Samoems Sakbar Walad
Saliha Durrani
Ch - Samoems Sodom FCH (Int NL Fr Dut Ger Bel)
Samoems Shakuntala
Ch - Tahawi Burydown Zafaran (Eng)
Ch - Seafleet Carmen (Multi Int World CH)
Ch - Samoems Sodom FCH (Int NL Fr Dut Ger Bel)
Ch - Saliha Deianira RCC (Dut Int Ger CH)
Ch - Samoems Sodom FCH (Int NL Fr Dut Ger Bel)
Burydown Amsha
Ch - Samoems Sodom FCH (Int NL Fr Dut Ger Bel)
Ch - Saliha Deianira RCC (Dut Int Ger CH)
Ch - Tahawi Burydown Zafaran (Eng)
Ch - Seafleet Carmen (Multi Int World CH)